Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4

Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 1
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 2
Căn hộ 3 phòng ngủ Charmington Iris
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 3
Căn hộ 3 phòng ngủ C2 Charmington Iris
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 4
Căn hộ 3 phòng ngủ C1 Charmington Iris
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 5
Căn hộ 2 phòng ngủ B8 Charmington Iris
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 6
Căn hộ 2 phòng ngủ B1 Charmington Iris
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 7
Căn hộ 2 phòng ngủ B2 Charmington Iris
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 8
Căn hộ 2 phòng ngủ B3 Charmington Iris
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 9
Căn hộ 2 phòng ngủ B5 Charmington Iris
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 10
Căn hộ 2 phòng ngủ B6 Charmington Iris
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 11
Căn hộ 2 phòng ngủ B7 Charmington Iris
Mặt bằng căn hộ Charmington Iris Quận 4 12
Căn hộ 1 phòng ngủ A Charmington Iris

Bình luận